• Slovensky
 • English
 • Русский
 • Magyarul
 • Česky

Školenia

Cieľom školení podľa uvedených blokov je oboznámiť technických a servisných pracovníkov z údržby regulačných zariadení so spôsobom zabezpečovania servisných a opravárenských činnosti na výrobkoch firmy REGADA, s.r.o.
Blokové programy školení sú obsahovo naplnené v závislosti od preberanej problematiky s prihliadnutím na odbornú spôsobilosť a pracovné zatriedenie účastníkov daného servisného školenia.
Každý účastník obdrží osvedčenie o účasti na príslušnom kurze.
Zmluvné servisné strediská obdržia oprávnenie na vykonávanie servisných prác pre vybrané druhy výrobkov.

Typy servisných školení

 • Servisovanie výrobkov
 • Montáž a demontáž uzlových modulov
 • Výmena najčastejšie opotrebovaných dielov
 • Individuálne servisné školenia

Servisovanie výrobkov

Komplexný program servisovania výrobkov firmy REGADA, s.r.o.

Cieľ kurzu:
Účastníci kurzu prehlbujú svoje odborné znalosti o parametroch a vlastnostiach jednotlivých výrobkov cez konštrukčné uzlové mechanizmy.
Na montáži, resp. v servisnej dielni si overujú teoretické poznatky priamo na skúšobných vzorkách.

Montáž a demontáž uzlových modulov

Cieľ kurzu:
Praktické ukážky z montáže a demontáže uzlových modulov, resp. hotových výrobkov.
Kurz je určený pre servisných pracovníkov zmluvných servisných stredísk.

Výmena najčastejšie opotrebovaných dielov

Cieľ kurzu:
Praktické ukážky postupu výmeny najčastejšie opotrebova - teľných dielov vybratých z katalógu ND.
Kurz je určený pre servisných pracovníkov zmluvných servisných stredísk.

Individuálne servisné školenia

Cieľ kurzu:
Na želanie zákazníkov sa vykonávajú individuálne kurzy a školenia k žiadanej problematike. Ide o prehĺbenie nadobudnutých znalosti z predchádzajúcich kurzov z oblasti servisovania hotových výrobkov.

Technické poradenstvo

 • Objednávanie
 • Základy nasadzovania
 • Technická dokumentácia
 • Konštrukcia výrobkov
 • Uvedenie do prevádzky
 • Nasadzovanie elektroniky

Objednávanie

 • podľa katalógu
 • textom
 • zákazkovým listom
 • telefonický

Základy nasadzovania

Príklad nasadzovania výrobkov z pohľadu dodržiavania základných princípov výberu parametrických údajov armatúry a servopohonu

Technická dokumentácia

 • Katalógy výrobkov
 • Návod na montáž, obsluhu a údržbu
 • Katalóg náhradných dielov

Konštrukcia výrobkov

Účelová konštrukcia ako základ pre dosiahnutie stanovených parametrov výrobku. Výber konštrukčných uzlov, ktoré ovplyvňujú technické parametre výrobku.

Uvedenie do prevádzky

Účastníci školenia sú zoznamovaní s problematikou nasadzovania výrobkov a prevádzkovania výrobkov firmy REGADA, s.r.o. Zvýšený dôraz je kladený na problematiku mechanického a elektrického pripojenia a následného funkčného overenia.

Nasadzovanie elektroniky

Praktické ukážky z nasadzovania elektroniky – CPT vysielač, prevodník, polohový regulátor. ES MO s DMS Systémom, ES ST 0 s elektronikou DX 3002, ES SO 2 s elektronikou DX 3004.

Prihláška

V prihláške je potrebné uviesť:

 • názov firmy
 • záujem o druh kurzu
 • požadovaný termín
 • zoznam účastníkov