• Slovensky
  • English
  • Русский
  • Magyarul
  • Česky

VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY
č. 1/2009

Společnost REGADA, s.r.o., se sídlem Strojnícka 7, 080 01  Prešov, IČ: SK2020011257, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu v Prešově, vložka č. 11100/P (dále jen REGADA) vydává tyto všeobecné dodací podmínky.

I. Všeobecná ustanovení
1. Právní vztahy mezi společností REGADA a zákazníkem se řídí kupní smlouvou a těmito všeobecnými dodacími podmínkami. Tyto všeobecné dodací podmínky se vztahují na všechny dodávky výrobků a služeb realizované společností REGADA (dále jen zboží). Jakékoli jiné dodací podmínky navržené zákazníkem budou platné jen v případě a v rozsahu, který bude písemně odsouhlasen mezi společností REGADA a zákazníkem.
1.1. K uzavření kupní smlouvy dojde na základě doručené objednávky od zákazníka poštou, mailem, osobně, ústně, nebo také jejím zveřejněním na volně přístupném elektronickém médiu a jejím následným potvrzením společností REGADA, formou doručení zákazníkovi orazítkované a podepsané kupní smlouvy oprávněnou osobou za společnost REGADA poštou, mailem nebo osobně.
1.2. K uzavření kupní smlouvy dojde také na základě návrhu kupní smlouvy nebo objednávky doručené zákazníkovi způsobem uvedeným v bodě 1.1, která je orazítkovaná a podepsaná oprávněnou osobou zákazníka a akceptováním této kupní smlouvy nebo objednávky společností REGADA, formou razítka a podpisem oprávněné osoby a jejím zasláním zákazníkovi poštou, mailem nebo osobně.
1.3. Za uzavřenou kupní smlouvu považujeme také každý obchodní případ, když:
- zákazník uhradil zboží v hotovosti
- zákazníkovi bylo zboží zasláno na dobírku
- zákazník potvrdil převzetí zboží na dodacím listě, faktuře nebo jiným obvyklým způsobem
- zákazníkovi bylo zboží zasláno běžně dostupnou přepravní společností
2. Jakékoli smlouvy, dohody a jejich doplňky nebo změny musejí být vyhotoveny v písemné formě.

II. Objednávky a jejich akceptace, půjčování vzorků
1. K uzavření smlouvy dojde jen na základě písemné objednávky zákazníka a jejího potvrzení společností REGADA nebo na základě návrhu smlouvy zákazníka a jejího akceptování společností REGADA.
2. V případě nákupu na základě vzorku se mohou objevit odchylky, jsou-li obvyklé v oblasti působení společnosti nebo v rámci rozsahu běžné výroby. V případě dodávky vzorků se jejich technické parametry považují za garantované v rozsahu technické dokumentace dodané zákazníkovi v rámci nabídky, resp. podle potvrzené objednávky.
3. Zapůjčování vzorků se řídí v plném rozsahu zvláštními Smlouvami o zapůjčení zboží. Zákazník je povinen vrátit zapůjčené vzorky společnosti REGADA bez poškození nejpozději do 1 měsíce po uplynutí doby zapůjčení dohodnuté ve Smlouvě o zapůjčení zboží. V případě, že se tak nestane, je zákazník povinen zaplatit společnosti REGADA jejich nákupní cenu podle ceníku, a to bez zbytečného odkladu po obdržení faktury od společnosti REGADA.
4. Jakékoli údaje týkající se zboží společnosti REGADA, hlavně výkresy, údaje o výrobcích, technické charakteristiky a parametry obsažené v obchodní dokumentaci, se považují za garantované.

III. Ceny a dodávky
1. Pokud není stanoveno jinak, pro zboží platí cena podle příslušné obchodní nabídky.
2. Všechny ceny jsou netto bez DPH a bez jakýchkoli bankovních poplatků.
3. Ceny jsou včetně obvyklého balení a bez přepravy, pokud není dohodnuto jinak.
4. První dodávky zboží novému zákazníkovi bude REGADA realizovat až po zaplacení ceny dodávky předem nebo v hotovosti při dodání zboží, podle vzájemné dohody. Tento postup platí, dokud se REGADA nedohodne se zákazníkem jinak.
5. Částečné dodávky a jejich fakturace jsou povoleny. Platební podmínky jsou předmětem odstavce VIII.
6. Pro dodávky zboží platí dodací podmínky INCOTERMS 2000, EXW REGADA, s.r.o., Prešov, pokud se REGADA se zákazníkem nedohodne jinak.

IV. Dodací lhůta
1. Dodací lhůta a termíny jsou pro společnost REGADA závazné jenom v případě, že byly dohodnuty písemně. Dodací lhůta nemůže začít plynout před vyjasněním všech pro plnění smlouvy nevyhnutných podrobností nebo dřív, než zákazník odevzdá společnosti REGADA všechny podklady a díly, jež je povinen obstarat.
2. Storno objednávky ze strany zákazníka je možné do 2 týdnů před potvrzeným datem expedice. Zákazník je povinen odebrat objednaný výrobek připravený k expedování nejpozději do 2 týdnů po potvrzeném datu objednávky, pokud není dohodnuto jinak. V opačném případě si společnost REGADA vyhrazuje právo účtovat poplatky za skladování zboží ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den omeškání.
3. V případě nesplnění dodávky nebo v případě nemožnosti dodat zboží bez ohledu na důvod se na náhradu škody vztahují ustanovení článku XI těchto všeobecných dodacích podmínek.
4. Případy vyšší moci a jakýchkoli jiných událostí, které jsou mimo kontrolu REGADA a značně ohrožují nebo zamezují dodávky, jako jsou válka, povstání, požár, povodeň, epidemie, překážky v obchodě (přerušení obchodu), omeškání v tranzitu, stávky, administrativní opatření jako zákazy, zamezení vývozu, překážky v nákupu materiálu i nedodání, nesprávné nebo opožděné dodání od dodavatelů bez ohledu na důvody, zbavují společnost REGADA jejích závazků vyplývajících z příslušných smluv. Pro jakékoli dočasné překážky uvedené platí jen během trvání překážky, přičemž zákazník musí společnosti REGADA poskytnut přiměřenou lhůtu pro opětovné zahájení dodávek, pokud se se společností REGADA nedohodne jinak.

V. Splnění dodávky a přechod nebezpečí škody
1. Ke splnění dodávky / dodací lhůty dojde odesláním zboží zákazníkovi nebo dodáním zboží k přepravě při expedici EXW REGADA. V případě, že si přepravu zabezpečuje zákazník, je dodací lhůta dodržena, když byla zákazníkovi v této lhůtě oznámena připravenost k expedici. Uvedené se vztahuje i na částečné dodávky.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka splněním dodávky podle bodu 1 tohoto článku. Nebezpečí škody na zboží na zákazníka přechází i tehdy, když na něho nepřešlo vlastnické právo ke zboží. Škoda na zboží, která vznikla po přechodu nebezpečí škody na kupujícího, nemá vliv na povinnost zákazníka zaplatit cenu za zboží.
3. V případě omeškání společnosti REGADA při odeslání zboží z důvodu, za který odpovídá zákazník, přechází nebezpečí škody na zboží na zákazníka odesláním oznámení zákazníkovi, že zboží je připraveno k odeslání. Jakékoli náklady na skladování po přechodu nebezpečí škody na zákazníka snáší zákazník.

VI. Záruka a povinnost oznámit vady
1. Zákazník je povinen ihned po obdržení dodávky zboží pečlivě prohlédnout a zkontrolovat úplnost dodávky a její soulad s objednávkou. Zákazník je povinen oznámit společnosti REGADA vady dodávky zasláním oznámení o vadě, a to písemně, faxem nebo elektronickou poštou ve lhůtě 7 dnů ode dne obdržení zboží na místě určení, nebo jestliže vada nemohla být zjištěna při prohlídce, ve lhůtě 7 dnů od jejího zjištění, nejpozději však do skončení záruční lhůty.
2. Jakékoli škody při přepravě podléhají oznamovací povinnosti v rámci Všeobecných mezinárodních podmínek přepravy a zákazník je povinen je bez zbytečného odkladu oznámit dopravci, společnosti REGADA a společnosti zabezpečující pojištění zboží. V opačném případě nároky z vad zboží nebudou přiznány.
3. Řádně a včas uplatněnou reklamaci vad, za které odpovídá REGADA, vyřídí REGADA podle volby zákazníka uvedené v oznámení vad bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Zákazník může požadovat:
- odstranění vad dodáním náhradního zboží za vadné zboží
- dodání chybějícího zboží
- odstranění vad opravou zboží, jsou-li vady opravitelné
- poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny
- odstoupení od smlouvy
Dodání náhradního zboží může zákazník požadovat len u neopravitelných vad nebo neekonomických oprav. Odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu může zákazník jen v případě, jestliže REGADA neodstraní vady v přiměřené lhůtě nebo jestliže oznámí před uplynutím této lhůty, že vady neodstraní.
4. Uplatněný nárok na vyřízení reklamace nemůže zákazník měnit bez souhlasu společnosti REGADA.
5. Při dodání náhradního zboží je zákazník povinen vrátit společnosti REGADA vyměněné zboží ve stavu, v němž mu bylo dodáno.
6. V případě neoprávněné nebo řádně a včas neuplatněné reklamace vad zboží je zákazník povinen nahradit společnosti REGADA náklady spojené s přepravou a prohlídkou zboží jakož i další náklady, které společnosti REGADA vznikly v souvislosti s uvedeným.
7. Vedle nároků uvedených v bodě 3 tohoto článku může zákazník požadovat náhradu škody, která mu v souvislosti s oprávněnou reklamací vznikla.
8. Zodpovědnost za vady se nevztahuje na vady, které vznikly v důsledku nedodržení pokynů a instrukcí společnosti REGADA pro provoz a údržbu, úpravy zboží, výměny jakýchkoli jeho částí nebo použití materiálů, které nevyhovují původním specifikacím.
9. Záruční lhůta za vady jakosti zboží je 12 měsíců od dodání zboží, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto se zákazníkem jinak.
10. Společnost REGADA neodpovídá za vady, na které se vztahuje záruka za jakost, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobila je REGADA nebo osoby, s jejichž pomocí REGADA svůj závazek plnila.

VII. Nabytí vlastnického práva a výhrada vlastnictví
1. Zákazník nabude vlastnické právo k dodanému zboží až úplným zaplacením kupní ceny, do této doby si společnost REGADA vyhrazuje vlastnické právo ke zboží. Jestliže byla dodávka uskutečněna před úplným zaplacením kupní ceny, zboží zůstává ve vlastnictví společnosti REGADA až do úplného zaplacení ceny.
2. Zákazník je oprávněn prodat, použít nebo zpracovat zboží (např. smontovat je s jiným zbožím atd.) jen v rámci běžné obchodní činnosti. Toto oprávnění může být dodavatelem kdykoli odvoláno.
3. V případě dalšího prodeje nezaplaceného zboží je zákazník (v případě, že nesplní svoje platební povinnosti vůči společnosti REGADA) povinen postoupit společnosti REGADA pohledávky vůči svým odběratelům. Na základě žádosti společnosti REGADA je zákazník povinen oznámit společnosti REGADA kdykoli obchodní firmu (jméno) a sídlo (bydliště) svých odběratelů i výši a splatnost pohledávek těchto odběratelů. V případě postoupení pohledávky a jejího následného vymáhání společností REGADA je zákazník povinen poskytnout podle svých možností společnosti REGADA podporu.
4. V případě úpravy nebo zpracování zboží (např. smontování s jiným zbožím atd.), na něž se vztahuje výhrada vlastnického práva, se smluvní strany už nyní dohodly na následujícím: Společnost REGADA se stává spoluvlastníkem nové věci. Výše spoluvlastnického podílu se stanoví podle poměru účtované sumy zboží k hodnotě nové věci. Odstavec 3 platí přiměřeně.
5. Zákazník je povinen bezodkladně informovat společnost REGADA o ztrátě, zabavení, zničení nebo poškození zboží, na něž se vztahuje výhrada vlastnictví. Zákazník je v tomto případě povinen postoupit společnosti REGADA svoje pohledávky vůči třetím osobám, především vůči osobě odpovědné za škodu nebo vůči půjčovně.

VIII. Platební podmínky
1. Není-li dohodnuto jinak, splatnost faktur vystavených společností REGADA je 30 dní ode dne vystavení faktury.
2. Bez ohledu na jakékoli rozhodnutí zákazníka je společnost REGADA oprávněna přiřadit došlé platby k nejdříve splatným pohledávkám zákazníka, a to podle určení společnosti REGADA.
3. Jestliže se zákazník ocitne v omeškání se zaplacením kupní ceny, její zálohy nebo jakékoli platby, jež je povinen společnosti REGADA uhradit, je REGADA oprávněna účtovat zákazníkovi úrok z omeškání ve výši 0,05% denně z dlužné sumy až do provedení úhrady celé dlužné sumy. Mešká-li zákazník se zaplacením jakékoli částky více než 5 týdnů, je společnost REGADA oprávněna od smlouvy odstoupit. Jestliže společnost využije právo odstoupit od smlouvy, je oprávněna ponechat si částečné úhrady, které do doby odstoupení uskutečnil zákazník, jako smluvní pokutu za porušení závazku platit řádně a včas.
4. Všechny bankovní poplatky spojené v platbou hradí zákazník.

IX. Opětovné převzetí zboží
Opětovné převzetí zboží je možné výlučně na základě vzájemné písemné dohody mezi zákazníkem a společností REGADA. Na zboží, které zákazník vrátí a které REGADA převezme, bude vystaven dobropis. Suma takového dobropisu bude záviset na stavu převzatého zboží a na ztrátě na jeho hodnotě. Společnost REGADA je oprávněna vyúčtovat zákazníkovi náklady s tím spojené ve výši 15 % původní dodací ceny a zákazník je povinen vyúčtované náklady společnosti REGADA uhradit.

X. Změny u zákazníka
Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost REGADA o jakékoli změně svého obchodného jména, sídla, obchodní a statutární struktury do 7 dnů od uskutečnění změn.

XI. Nároky na náhradu škody
1. Společnost REGADA odpovídá jen za škodu, která vznikla porušením těch jejích smluvních povinností, které ohrozily účel smlouvy.
2. V ostatních případech platí pro náhradu škody ze strany společnosti REGADA příslušná zákonná ustanovení platná na území Slovenské republiky.

XII. Volba práva a příslušnost soudu
1. Závazkové vztahy vzniklé mezi společností REGADA a zákazníkem se řídí právem Slovenské republiky. Konvence OSN o Mezinárodním obchodu (CISG) ani žádné jiné dohody, včetně budoucích mezistátních nebo mezinárodních dohod se neuplatňují, dokonce ani poté, co je převezme slovenské právo.
2. Spory vznikající z dodávek zboží nebo ve spojení s dodávkami se obě strany budou snažit vyřešit především vzájemnou dohodou. V případě, že to není možné, jsou smlouva, všechny právní vztahy a nároky z ní vyplývající v jurisdikci příslušného soudu v Prešově nebo podle určení společnosti REGADA. Takto určený soud má výhradní soudní pravomoc ve věci všech žalob, které podá zákazník.

XIII. Záznamy údajů zákazníka
REGADA používá zařízení na elektronické zpracování dat. Z tohoto důvodu jsou všechny údaje, které obdrží v rámci obchodního vztahu se zákazníkem, archivovány ve lhůtě podle archivačního řádu společnosti.